Høringsforslag om nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger

Der er fremsat et høringsforslag om at nedsætte afskrivningssatsen på bl.a. nyerhvervede bygninger. Hvis forslaget vedtages uden ændringer, vil det fremover kun være muligt at foretage skattemæssige afskrivninger på nyerhvervede bygninger på op til 3% af anskaffelsessummen pr. år. Nedsættelsen ændrer ikke på, hvilke bygninger der er afskrivningsberettigede, eller hvem der har adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger. Hvis forslaget vedtages, vil ændringen i afskrivningssatsen gælde for erhvervelser fra 1. januar 2023.

Af Nikolaj Vinther, skattechef i Beierholm, og Katrine Guldager Larsen, Tax Manager i Beierholm

Som reglerne er i dag, kan afskrivningsberettigede bygninger og installationer afskrives med op til 4% af anskaffelsessummen pr. år, hvilket betyder, at de kan være fuldt afskrevne efter 25 år. Udgifter til ombygning, tilbygning og forbedringer af afskrivningsberettigede bygninger eller installationer er desuden afskrivningsberettigede med samme sats, som selve bygningen eller installationen.

Hvis det nye lovforslag vedtages, nedsættes afskrivningssatsen til 3% for bygninger og installationer erhvervet den 1. januar 2023 eller senere. Det betyder, at de først vil kunne være fuldt afskrevne efter ca. 33 år. Bygninger og installationer erhvervet/opført før den 1. januar 2023 kan fortsat afskrives med 4% som hidtil.

Det betyder, at der for en ejendomsportefølje kan være forskellige afskrivningssatser på bygninger, afhængigt af erhvervelsestidspunktet. Derudover kan en bygning og efterfølgende forbedringer have forskellige afskrivningssatser. Hvis der fx foretages forbedringer efter den 1. januar 2023 på en bygning, som er erhvervet/opført før den 1. januar 2023, afskrives bygningen med 4% og forbedringerne med 3%.

Særregel

Efter gældende regler kan en bygning eller installation, der har en levetid på højest 25 år, afskrives med en forhøjet afskrivningssats svarende til afskrivningen over levetiden plus 3% tillæg. Dvs., at en bygning med en forventet levetid på 20 år kan afskrives med 8% (5% + 3%). Med en evt. nedsættelse af afskrivningssatsen justeres denne særregel, så levetidskravet for bygninger og installationer erhvervet den 1. januar 2023 eller senere bliver 33 år, og tillægget på 3% fjernes. En bygning med en forventet levetid på 20 år, der er erhvervet den 1. januar 2023 eller senere, kan dermed afskrives med 5% pr. år, hvilket svarer til afskrivning over bygningens levetid.

Accessoriske bygninger

Nedsættelsen kommer også til at gælde for accessoriske bygninger. En kontorbygning, der er erhvervet efter den 1. januar 2023 og tilknyttet en produktionsbygning, skal altså afskrives med 3%, uanset at produktionsbygningen er erhvervet før den 1. januar 2023.

Ideelle andele

De foreslåede ændringer kan skabe udfordringer, hvis ejendomme ejes som ideelle andele. Det foreslås at indføre en FIFO-regel. Hvis en skatteyder ejer en ideel andel af en bygning før 1. januar 2023 og køber yderligere andele efter 1. januar 2023, vil der være forskel i afskrivningssatsen på de to delkøb. Hvis skatteyderen senere sælger noget af sin ejerandel, vil det efter FIFO-princippet være den først købte andel, der anses som afstået først.

Folketingsvalg som stor ubekendt

Der er ikke fremsat et endeligt lovforslag for Folketinget endnu, og det kan tidligst ske ved Folketingets åbning i oktober 2022. Det er derfor værd at have for øje, at alle lovforslag falder bort og skal fremsættes igen af den nye regering, hvis der bliver udskrevet valg, inden lovforslaget er vedtaget.

Derudover skal det bemærkes, at vedtagelsen af lovforslaget om afskrivningssatsen ikke ændrer på, at der fremover ikke vil kunne afskrives på bygninger omfattet af lagerbeskatning – under forudsætning af, at lovforslaget om lagerbeskatning også vedtages.

Vil du blive endnu klogere på industrimarkedet? Læs seneste udgave af IndustriFokus.