Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative anvendelsesformer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige solcelleprojekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bortforpagtning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

Grøn energi er afgørende for vores samfund, hvis vi skal bevæge os væk fra fossile brændsler og sikre energiuafhængighed. Udviklingen mod en bæredygtig energiproduktion er i fuld gang og en stigende elektrificering af samfundet med bl.a. varmepumper, eldrevne personbiler og PtX kræver en meget stor og hurtig forøgelse af produktionen af strøm. Frank Poll, landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, siger:

”Regeringen har opsat mål om at udbrede produktionen af sol- og vindenergi, hvilket er med til at påvirke udviklingen i en positiv retning. Som landbrugsmæglere oplever vi megen hype. Det er klart, hvis landmanden kan få pengene hjem med en faktor 2-3 gange – ja nogle gange 4 ved at etablere solceller, så er det naturligvis interessant for de fleste. MEN der er et vigtigt MEN, som alle skal huske. Vi hører om udviklere, der lover guld og grønne skove, og der er mange projekter, der i sidste ende ikke bliver realiseret. Bliver alle projekterne gennemført, vil Danmark blive dækket af solceller, og det kommer ikke til at ske. Nogle lover for meget, så landmanden skal tænke sig godt om og finde nogle partnere, som har erfaring med at opføre og drifte anlæg.”

Frank Poll har en række råd til landmanden: ”Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke bliver stavnsbundet af en kontrakt, du har lavet med en udvikler. Sørg for ikke at blive låst, så du ikke kan sælge eller udvikle din landbrugsejendom, hvis du fx skifter mening og ønsker det. For det andet skal det være styr på lokalplanen. Det kan i sig selv være en langstrakt proces med ansøgning, godkendelse m.m. Udover placeringen af landbrugsjorden skal være god, skal du også være opmærksom på, at der er mange udviklere i branchen, der lugter hurtig profit og som ikke altid handler lige professionelt.”

Vælg de seriøse spillere
Frank Poll opfordrer derfor til, at hvis man indgår en aftale om fx solceller, er det en god ide med en af de store, seriøse spillere i branchen. ”Vi rådgiver altid vores kunder om at vælge de seriøse spillere i branchen. Det kan godt være, at profitten måske ikke er lige så høj, og at de ikke lover lige så meget, men det hjælper ikke at indgå en aftale med en udvikler, hvor projektet ikke bliver til noget, de går bankerot eller lover alt for meget og ikke kan overholde aftaler og forpligtelser. Når det er sagt, kan det være en rigtig god forretning for begge parter, når tingene bliver gjort professionelt.”

En af de store og seriøse spillere i markedet er danske European Energy, som blev stiftet i 2004. De begyndte med at udvikle og bygge vindprojekter i Tyskland og Danmark og i 2008 blev fokus udvidet til solprojekter. Lars Houlind, Vice President og chef for projektudvikling i Danmark i European Energy, siger:

”Vores forretningsmodel er at udvikle, bygge og drifte vedvarende energiprojekter, herunder sol- og vindparker, som vi enten ejer langsigtet eller videresælger til langsigtede investorer som infrastrukturfonde og pensionskasser. Vi har udviklet og bygget mere end 30 sol- og vindparker på land i Danmark, godt fordelt over hele landet, og vi ejer også en offshore-vindpark ved Sprogø. Samlet har vi opført en kapacitet på mere end 1,3 GW. Vores pipeline omfatter projekter med en samlet kapacitet i niveauet 10 GW, geografisk fordelt over hele Danmark, så der er i den grad sol og vind over Danmark.”

Hype om vind og sol
Der er en stor hype om solceller og vindmøller, men hvad er op og ned? Lars Houlind, European Energy, siger: ”Vi oplever stor interesse for solcelle- og vindmølleprojekter i takt med den grønne omstilling. Efterspørgslen på grøn strøm har aldrig været højere, og der er et samfundsmæssigt ønske om at øge produktionen. Lodsejere kan opnå en merværdi for jorden ved at udleje eller sælge jorden til VE-anlæg, hvilket er med til at stimulere interessen. Landmanden kan typisk opnå en indtægt på en faktor 3-4 gange af en normal bortforpagtning til landbrug, men det afhænger af potentialet og omstændighederne for vedvarende energi på de pågældende jordarealer.” Han fortsætter:

”Under nuværende forudsætninger kan VE-projekter konkurrere med fossilstrøm uden statsstøtte og efter en periode med meget høj strømpris, er optimismen i markedet historisk høj. Vi er meget optimistiske om perspektiverne i den grønne omstilling, men ser også et behov for at se realistisk på projektøkonomien, der som andre anlægsprojekter påvirkes af højere renter, afsætningsforhold og nu er elprisen faldet betydeligt siden de meget høje priser i 2022. Lige nu er det de allerede planlagte anlæg, der opføres.”

Mangler kapacitet i elnettet
Lige nu har elnettet desværre ikke kapacitet til de mange projekterede VE-anlæg. Lars Houlind forklarer: ”Den manglende kapacitet i elnettet reducerer og forsinker udbygningen markant. VE-udviklere er også pålagt betydelige omkostninger til net-tilslutning, en producentbetaling og øgede net-tariffer. Ønsket om lokal forankring giver også højere lovbestemte nabokompensationer, som er med til at reducere projektøkonomien betydeligt. De stigende omkostninger og højere renter betyder desværre, at færre projekter er rentable end tidligere.”

”Det er vigtigt at bemærke, at VE-anlæg uden støtte i sidste ende finansieres af salg til el-kunderne. Lidt simplificeret vil højere omkostninger betyde højere elpriser og en langsommere grøn udbygning. Omvendt vil en hurtig udbygning gavne kunderne med lavere elpriser. Trods stigende omkostninger ser vi optimistisk på fremtiden for den grønne omstilling, hvor et stærkt stigende behov for grøn-el vil trække udbygningen i en positiv retning. Vi er godt på vej, men det kan gå meget hurtigere, hvis der sættes handling bag ordene.”

Øget kompleksitet
Nogle udviklere lover guld og grønne skove. Derfor skal landmanden ifølge, Lars Houlind, European Energy, være opmærksom. ”Der er en væsentlig stigende kompleksitet i VE-udvikling med bl.a. større myndighedsfokus, skærpede miljøkrav, krav fra netselskaber og Energinet, som gør det dyrere og mere komplekst. Det er vigtigt at sikre sig, at udvikler har de nødvenlige kompetencer, en robust økonomi og ikke mindst erfaring med at opføre og drifte VE-projekter i Danmark. Uden disse forudsætninger løber landmanden en betydelig risiko for et mislykket projekt, som vi desværre har set eksempler på herhjemme.”

”Vi ser til tider aktører, der for at vinde projekter og opnå opbakning til et projekt tilbyder kompensationer til både lodsejere og lokalområder, som efter vores vurdering ligger langt over, hvad økonomien i et projekt kan bære. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, og vil, når realiteterne indfinder sig, føre til frustration for de involverede, der har brugt en masse tid og ressourcer på noget, der ikke kan realiseres inden for de aftalte rammer. Det er nødvendigt at holde sig for øje i den fortsatte udvikling.”

”I forhold til den fortsatte udvikling, ønsker vi at bidrage til et nyt og vigtigt erhvervseventyr i Danmark såvel som internationalt, inden for produktion af grønne brændsler til brug i fx skibs- og lastvognstransport, luftfart, biltransport og grønne plastprodukter, der bygger på et politisk fremsyn på samme måde som da vindmølleindustrien blev grundlagt, og vi fik en global førerposition inden for bl.a. grøn elproduktion. Vi har derfor rigtig travlt i vores projektteam med at identificere egnede lokationer og gode samarbejdspartnere, så fremtiden for Danmark kan blive grøn.”

Potentialet for sol og vindenergi
Regeringen indgik i 2023 en aftale om at arbejde for en firedobling af energien fra sol- og landbaseret vind i 2030. Det betyder, at der er et enormt potentiale for at udbygge vedvarende energi. I dag er der ca. 2 GW solenergi i Danmark og 4,7 GW vindenergi på land. Regeringens målsætning er 20 GW solenergi og 8,2 GW vindenergi på land, som er en nettotilvækst på 18 GW sol og 3,5 GW vind. Arealvist vil det svare til ca. 25.000 ha solcelleanlæg og ca. 800 nye vindmøller. European Energy vurderer, at potentialet i Danmark er endnu større, hvis viljen og de rigtige politiske rammebetingelser er til stede.

Læs seneste udgave af Landbrug Fokus

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk