Er det rettidig omhu at sælge landbrugsejendom netop nu?

Hos EDC Landbrug Poul Erik Bech oplever vi en rigtig god efterspørgsel fra landmænd som gerne vil udvide og deltage i strukturudviklingen, for at have en økonomisk bæredygtig bedrift og kunne udnytte de store investeringer i maskiner og anden teknologi. Netop nu har høje afkast på fx korn og raps sat ekstra fart på efterspørgslen, men ændrede politiske regler for EU og generelle strukturændringer kan også få konsekvenser for nogle.

Stor efterspørgsel i øjeblikket

Ser vi på udviklingen i antallet af salg af landbrugsejendomme afspejler det en øget interesse for landbrugsejendomme. På trods af en nogenlunde flad udvikling i hektarpriserne på landbrugsjord er antallet af salg af landbrugsejendomme vækstet de seneste år. Særligt antallet af landbrug på mellem 5-30 ha. har set en markant stigning, som det fremgår af figuren nedenfor. Udover efterspørgslen, der kan tilskrives rent professionelle landbrugs meropkøb, ses også en tendens til, at flere ønsker at flytte på landet – en trend der særligt har fået fart på grundet coronakrisen, hvor bylivet synes mindre attraktivt for nogle.

Antal salg af landbrugsejendomme inddelt efter størrelse

Udsigt til gode afkast kan have en positiv kortsigtet effekt, men kan priserne holde niveauet?

Helt centralt for landbrugets rentabilitet er, hvordan afkastet på afgrøder og produktionen udvikler sig. Udsigter til et godt afkast vil alt andet lige have en positiv indflydelse på efterspørgslen af landbrug på den korte bane. P.t. er afgrødepriser på korn og raps rigtig pæne og for nogle historiske høje. Nedenfor ses kapitaltaksterne, der viser de gennemsnitlige salgspriser pr. 100 kg hhv. byg og hvede, i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december. I 2020 steg kapitaltaksterne for hvede, som følge af et fald i produktionen på 12%. Omvendt faldt kapitaltaksterne for byg, som følge af en 15% stigning i produktionen.

Kapitaltakster og produktion, hvede og byg

Ser vi i stedet på priserne på slagtesvin, har der den seneste tid været store prisfald. Med et afkast der knap kan dække udgifterne, kan det få konsekvenser for logistikken og slagterierne herhjemme. Nogle steder står det så slemt til, at flere svineproducenter må afsætte smågrise til langt under produktionsprisen, og slagterierne er presset for indtag af slagtesvin.

Slagtesvin (kr. pr. kg.)

Læs også: Ny landbrugsaftale og strukturudvikling på markedet

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk